MAILING 02.02.2020

Climate Change Fear as Motivator

English – Nederlands

climate change fear as a motivator

Could the Q’ero Inca shamans help us there?

First it was called global warming, then climate change… reality or fake? We seem to be moving to a “for” or “against” in 2020. Is your desire for a healthy earth-heart connection growing too? Whoever is right, the earth is constantly changing, that is reality. Everybody experiences that “everything changes all the time!

I am an indigo, a child of nature, I love her very much, the earth. She is so beautiful and I am so happy to have seen and experienced so much of the world. Its colours, its food, its oceans and rivers, its deserts and oases are perfect creations, it is simply a jewel.

So I thought to myself, how can this fear of climate change, which seems to be deep-rooted, motivate us positively? Regardless of who/what causes it and whether you believe in it. The earth deserves to be respected and cared for. Without her we would be lost. Giving and taking must be in balance. We should give her what she needs and live in balance with her.

My motivation: “2020 is a time of optimism, not pessimism! The people of the ancient ages were not primitive, but drew from the original spiritual sources and had a timeless knowledge which today, in the cycle of times, is coming back into people’s consciousness. With today’s change of consciousness, this knowledge is again accessible worldwide. Primeval knowledge and new consciousness reconnect”.

For this reason I have invited the Q’ero Inca shamans from Peru to come to Europe in 2020 to share their simple but wonderful way of dealing with the earth, the cosmos, and all who live on it. So that their hearts can touch your heart.

When? Solstice weeks, June 2020!
Where? Holland, Germany, Bregenz / Austria & Switzerland.

2020 has started turbulently and when I asked Spirit what is going on, I got the following: “Prepare yourself for what is to come! Inform yourself and think about how to get back in harmony with the earth. Fasten your seat belt for what is to come. It will be a time of cleansing and restructuring. It is time for simplification or reorganization. There are parties destroying our Earth, including the Bio-Sphere, why do you allow it?” How can we heal our world and ourselves, many ask! Doesn’t it start with oneself?

As I prepare this mailing, Corona virus panic breaks out worldwide. What is this now? Reality or fake? One thing is certain, we need a strong immune system!
I believe the Q’ero Inca shamans can answer many questions. They are called Masters of the Living Energy. They lived centuries apart from civilization and kept their ancient natural medicine and ceremonies for the world.

The mystical tradition of the Andes is a pragmatic, sacred tradition that teaches us how to live heaven on earth – it provides us with tools to live in harmony with nature, with our Mother Earth, whom they call Pachamama, and with the spirit realms. The primary goal is to feel comfortable in the embodied world, to strengthen one’s energy body and refine one’s consciousness. Hurray! Soon they will be with us!

Best wishes,
Carolina Hehenkamp

klimaatverandering angst als motivator

Kunnen de Q’ero Inca-sjamanen ons daar helpen?

Eerst werd het de opwarming van de aarde genoemd, toen de klimaatverandering… realiteit of fake? We lijken toe te werken naar een “voor” of “tegen” in 2020. Groeit uw verlangen naar een gezonde aarde-hartverbinding ook? Wie ook gelijk heeft, de aarde verandert voortdurend, dat is de realiteit. Iedereen ervaart dat “alles de hele tijd verandert!”

Ik ben een indigo, een kind van de natuur, ik hou heel erg van haar, de aarde. Ze is zo mooi en ik ben zo blij dat ik zoveel van de wereld heb gezien en meegemaakt. Haar kleuren, haar voedsel, haar oceanen en rivieren, haar woestijnen en oases zijn perfecte creaties, het is gewoon een juweeltje.

Dus ik dacht bij mezelf, hoe kan deze angst voor klimaatverandering, die zo diepgeworteld lijkt te zijn, ons positief motiveren? Ongeacht wie/wat het veroorzaakt en of u er in geloofd. De aarde verdient het om gerespecteerd en verzorgd te worden. Zonder dat zouden we verloren zijn. Geven en nemen moet in balans zijn. We moeten haar geven wat ze nodig heeft en in evenwicht met haar leven.

Mijn motivatie: “2020 is een tijd van optimisme, niet van pessimisme! De mensen van vroeger waren niet primitief, maar putten uit de oorspronkelijke spirituele bronnen en hadden een tijdloze kennis die vandaag de dag, in de cyclus van de tijd, terugkomt in het bewustzijn van de mensen. Met de bewustzijnsverandering van vandaag is deze kennis weer wereldwijd toegankelijk. Oeroude kennis en nieuw bewustzijn maken opnieuw verbinding.

Daarom heb ik de Q’ero Inca-sjamanen uit Peru uitgenodigd om in 2020 naar Europa te komen om hun eenvoudige maar prachtige manier van omgaan met de aarde, de kosmos en iedereen die erop leeft, te delen. Zodat hun harten ook jouw hart kunnen raken.

Wanneer? Zonnewendeweken, juni 2020!
Waar? Nederland, Duitsland, Bregenz / Oostenrijk & Zwitserland.

2020 is turbulent begonnen en toen ik spirit vroeg wat er aan de hand is, ontving ik het volgende: “Bereid je voor op wat komen gaat! Informeer jezelf en denk na over hoe je weer in harmonie met de aarde kunt komen. Maak je veiligheidsgordel vast voor wat komen gaat. Het wordt een tijd van reiniging en herstructurering. Het is tijd voor vereenvoudiging of reorganisatie. Er zijn partijen die onze aarde vernietigen, inclusief de bio-Sfeer, waarom laat je dat toe?” Hoe kunnen we onze wereld en onszelf genezen, vragen velen zich af! Begint dat niet bij zichzelf?

Terwijl ik deze mailing voorbereid, breekt er wereldwijd paniek uit over het Coronavirus. Wat is dat nu? Realiteit of fake? Een ding is zeker, we hebben een sterk immuunsysteem nodig! Ik geloof dat de Q’ero Inca-sjamanen veel vragen kunnen beantwoorden. Ze worden Masters of the Living Energy genoemd. Ze leefden eeuwenlang buiten de beschaving en hielden hun oude natuurgeneeskunde en ceremonies voor de wereld.

De mystieke traditie van de Andes is een pragmatische, heilige traditie die ons leert hoe we de hemel op aarde kunnen leven – het geeft ons instrumenten om te leven in harmonie met de natuur, met onze Moeder Aarde, die ze Pachamama noemen, en met de geestenrijken. Het primaire doel is om zich comfortabel te voelen in de belichaamde wereld, om het energielichaam te versterken en het bewustzijn te verfijnen. Hoera! Binnenkort zullen ze bij ons zijn!

De beste wensen,
Carolina Hehenkamp