Mailing Januari 2020

Soon is 2020 🙂 we have made it together! The years since the end of 2012 were turbulent. Now we can feel free to be in our hearts and feel what our wishes and intentions are for this year. 2020 starts according to the Maya calendar with the Kin sign 171 – blue lunar monkey / tone 2. Playfully our ideas, visions, plans are stabilized. Our creative power is lured outwards. It is like a child in the material world and reflects everything playfully. In Aura-Soma the no. 20 bottle symbolizes the star child. So 2020 brings us the double star child, which creates a reconnection to the soul level as well to the inner child. That is what it needs! It brings a spiritual new beginning and a dissolution of spiritual disillusionment. Reality 🙂 without filter is demanded from now on!

I would like to invite you to trust 2020, to dare to listen to your heart and to see the world as it is today, as a reflection of all of us. It was our learning school and we can change it individually in a playful way.

Therefore in 2020 I invited the Q’ero Inca Shamans, who are considered to be true heart-masters of Inca shamanism, to come to Europe. The Inca shamanism is an ancient naturopathy. For the Q’ero, everything is made up of living energy guided by the cosmos, called Kawsay Pacha, and the earth, Pachamama. For them, these are the two divine sources. They do everything with the heart and are masters in the practice of energetic medicine. The Healing Groups & Ceremonies Program -Link.

My Heart-School opens again in 2020! The heart has its own brain and can help us in 2020. There will be heart-healing-seminars and videos and I heart meditations for free, because you are worth it! For free! We need people in the world who see clearly, feel clearly, without trivializing or pushing things away. The darkness does not like light. Can’t stand it, therefore prefers to stay in the background. So let´s bring it to the foreground, it’s as simple as that! The Heart-School 2020 -Link.

Journey into your heart to Moorea & Tahiti, the heart island in paradise. There are still places available for 20 March 2020. These green, tropical Polynesian islands invite our heart to open wide. The feminine energy, the heart frequencies and the charisma of the pacific ocean will surprise you. Moorea travel -Link.
Later in the year trips to Peru, Chile & Easter Island and/or Mexico are planned.

I wish you a joyful year 2020

love,
Carolina Hehenkamp

 

Binnenkort is het 2020 🙂 we hebben het gered! Samen! De jaren sinds eind 2012 waren turbulent. Nu kunnen we ons vrij voelen om in ons hart te zijn en te voelen wat onze wensen en intenties zijn voor dit jaar. 2020 begint volgens de Mayakalender met het Kinteken 171 – blauwe maan aap / toon 2. Speels worden onze ideeën, visies, plannen gestabiliseerd. Onze scheppingskracht wordt naar buiten gelokt. Het is als een kind in de materiële wereld en weerspiegelt alles speels. In Aura-Soma symboliseert de nr. 20 fles het sterrenkind. Dus 2020 brengt ons het dubbelsterrenkind, wat een herverbinding met de ziel en met het innerlijke kind tot stand brengt. Dat is wat we nodig hebben! Het brengt een spiritueel nieuw begin en een ontbinding van de spirituele ontgoocheling. Realiteit 🙂 zonder filter wordt vanaf nu van ons geëist!

Ik wil je uitnodigen om 2020 te vertrouwen, om te durven luisteren naar jouw hart en de wereld te zien zoals die nu is, als een weerspiegeling van ons allemaal. Het was onze leerschool en we kunnen deze nu op een speelse manier individueel veranderen.

Daarom heb ik in 2020 de Q’ero Incasjamanen, die beschouwd worden als ware Meesters van het hart van het Incasjamanisme, uitgenodigd om naar Europa te komen. Het Incasjamanisme is een oude natuurgeneeskunde. Voor de Q’ero bestaat alles uit levende energie die geleid wordt door de kosmos, genaamd Kawsay Pacha, en de aarde, Pachamama. Voor hen zijn dit de twee goddelijke bronnen. Ze doen alles vanuit het hart en zijn meesters in de praktijk van de energetische geneeskunde. Het Healing Groepen & Ceremonies Programma -Link.

Mijn Hart-School opent weer in 2020! Het hart heeft zijn eigen hersenen en moet ons helpen in 2020. Er worden hart-healing-seminaren aangeboden, video´s en ik bied je hartmeditaties aan, gratis, want je bent het waard! Gratis! We hebben mensen in de wereld nodig die duidelijk zien, duidelijk voelen, zonder te bagatelliseren of dingen weg te duwen. De duisternis houdt niet van licht. Kan er niet tegen, blijft daarom liever op de achtergrond. Laten we het dus naar de voorgrond brengen, zo simpel is het! De Hart-School 2020 -Link.

Reis in het hart naar Moorea & Tahiti, het harteiland in het zuidzee paradijs. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor 20e maart 2020. Deze groene, tropische Polynesische eilanden nodigen ons hart uit om zich wijd open te stellen. De vrouwelijke energie, de hartfrequenties en het charisma van de Stille Oceaan zullen u verrassen. Moorea reizen -Link.
Later in het jaar staan reizen naar Peru, Chili & Paaseiland en/of Mexico op het programma.

Ik wens je een gelukkig jaar 2020

Liefs,
Carolina Hehenkamp

Mailing December 2019 – English

 

A Heart-Story for Christmas

Where’s the truth?

At the end of 2019 everything seems to explode or implode, the truth breaks through the eggshell and brings up a lot of drama. That’s a good thing, not easy and joyful, but it has to be.

I wish every human being would search for his heart and find his way into his own heart so that wounds are healed worldwide.

New times are waiting for us, they are manifesting around us and our children are waiting for it. The future is open and you can choose your own reality.

On the island of Moorea we come very close to feeling our femininity, we feel our hearts open. In March 2020 there will be a next journey to Moorea and Tahiti in the South-Pacific and there are still places available.

Here I share a wonderful story with you from my book “Spiritual Geboorgenheit for the Hearts of the Children

When God created the world, he called his angels together and said, “I will create all men according to my example. They will be creative, intelligent and good. They will have all the divine qualities through their birth”.

The angels replied: “But if they know the truth about themselves, their lives will be too simple and boring for them”.

God replied: “Then I hide the truth on the highest mountaintop.”

The angels said: “But people will very quickly find out how to climb this highest mountain”.

“Then I will hide them at the bottom of the sea,” God said.

“But people will find out how to dive to the bottom of the sea,” the angels replied.

They spoke and thought on. Where could the truth best be hidden from such intelligent beings as humans? Maybe on the moon? In a distant galaxy or in the clouds?

Finally, God came up with a good idea: “I now know where we could hide the truth,” he said. “I hide it in people’s hearts. That’s the least they’ll look for.”

The angels agreed, and so God hid the truth in the hearts of every single person, so also in your heart!

“A child is not a vessel that want to be filled, but a fire that wants to be lit. Francis Rabelais

Mailing december 2019 – Nederlands

 

Een hartverhaal voor Kerstmis

Waar is de waarheid?

Eind 2019 lijkt alles te ontploffen of te imploderen, de waarheid breekt door de eierschaal en brengt veel drama aan het licht. Dat is goed, niet gemakkelijk en plezierig, maar het moet wel.

Ik zou willen dat ieder mens op zoek ging naar zijn hart en de weg zou vinden naar zijn eigen hart, zodat wonden wereldwijd genezen kunnen.

Nieuwe tijden wachten op ons, ze manifesteren zich om ons heen en onze kinderen wachten erop. De toekomst is open en je kunt je eigen realiteit kiezen.

Op het eiland Moorea komen we heel dicht bij dit gevoel van vrouwelijkheid, we voelen ons hart openen. In maart 2020 is er een nieuwe reis naar Moorea en Tahiti in de Zuid-Pacific en er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Hier deel ik een prachtig verhaal met je uit mijn boek “Spirituelle Geborgenheit für die Herzen der Kinder”

Toen God de wereld schiep, riep hij zijn engelen bij elkaar en zei: “Ik zal alle mensen naar mijn voorbeeld scheppen. Ze zullen creatief, intelligent en goed zijn. Ze zullen alle goddelijke kwaliteiten hebben door hun geboorte”.

De engelen antwoordden: “Maar als zij de waarheid over zichzelf weten, zal hun leven te eenvoudig en saai zijn voor hen”.

God antwoordde: “Dan verberg ik de waarheid op de hoogste bergtop.”

De engelen zeiden: “Maar de mensen zullen zeer snel weten hoe ze deze hoogste berg kunnen beklimmen”.

“Dan zal ik ze verbergen op de bodem van de zee,” zei God.

“Maar de mensen zullen ontdekken hoe ze naar de bodem van de zee kunnen duiken,” antwoordden de engelen.

Ze spraken en dachten na. Waar kan de waarheid het best verborgen worden voor intelligente wezens als de mens? Misschien op de maan? In een ver sterrenstelsel of in de wolken?

Uiteindelijk kwam God met een goed idee: “Ik weet nu waar we de waarheid kunnen verbergen,” zei hij. “Ik verstop het in de harten van de mensen. Daar zullen ze het minste zoeken.”

De engelen waren het erover eens, en zo verborg God de waarheid in de harten van ieder mens, dus ook in jouw hart!

“Een kind is niet een vat, dat gevuld, maar een vuur dat aangestoken wil worden. Francis Rabelais